Pendidikan

ISLAM AGAMA PENEBAR KASIH SAYANG

ISLAM AGAMA PENEBAR KASIH SAYANG

ISLAM AGAMA PENEBAR KASIH SAYANG

Allah menjadikan agama ini menjadi perpaduan antara dua kepentingan yakni kepentingan fithrah kita manusia yang memiliki kemestian/kecenderungan untuk bertuhan dan berhubungan dengan tuhan yang diistilahkan oleh agama dengan hablumminallah. Kemudian kepentingan kedua yang juga merupakan fithrah kemanusiaan yakni hubungan sosial kemasyarakatan atau yang diistilahkan dengan hablumminannas. Dalam konteks hablumminannas, tidak ada satu agama manapun yang mengkaitkan secara langsung antara keimanan dan ketaqwaan dan ibadah kepada Allah dengan kepentingan dan kemestian hidup bersosial masyarakat selain agama Islam. Sebagai contoh di dalam Islam kita diperintahkan untuk shalat wajib 5 waktu. Akan tetapi shalat itu akan menjadi perbuatan hina dan tercela jika shalat itu tidak dibarengi dengan semangat bersosial bermasyarakat. Kita dapati firman Allah ta`ala yang menegaskan cercaan Allah terhadap orang yang shalat dengan model yang seperti ini di dalam surat Al Ma`un (4-7): “maka celakalah orang-orang yang shalat, yakni orang-orang yang shalatnya lalai, dan mereka yang shalatnya itu riya` dan mencegah orang menolong sesamanya”. Di dalam ayat ini Allah menegaskan adanya shalat yang tercela yakni shalat yang tidak dibarenagi dengan kewajiban sosial kemasyarakatan yakni menolong sesama manusia. Jadi ibadah yang paling tinggi di dalam Islam ini yakni shalat, ternyata terkait langsung dengan kewajiban sosial bermasyarakat, sehingga bila kewajiban tersebut tidak dijalankan maka shalatnya menjadi shalat yang celaka dan tercela. Kemudian kita dapati juga di dalam Sabda Rasulullah Shalallahu `alayhi wasallam: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya“. [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6475) dan Muslim (47) (74)]. Bahkan di dalam hadits lain ditegaskan:“Tidak akan masuk surga, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya” (H.R.Muslim). Di dalam hadits ini Allah mengkaitkan secara langsung antara keimanan dengan kemestian menjaga keamanan atau memberikan rasa aman kepada lingkungan, bahkan Allah ta`ala mengancam orang yang mengganggu ketentraman tetangganya dengan tidak akan dimasukkan ke surga Allah. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran Islam yang senada yang itu semua menunjukkan bahwa islam itu memang agama yang rahmatan lil alamain, karena Islam demikian kuatnya menekankan tentang kemestian bersosial seorang muslim terhadap lingkungannya, karib kerabatnya, keluarganya dan terhadap bangsa dan negaranya.

Dalam hal ini, memang ada upaya dari musuh-musuh Allah dan RasulNya Shalallahu `Alayhi Wasallam baik dari kalangan jin maupun manusia agar umat manusia tidak tertarik apalagi beriman kepada Islam yang indah ini. Mereka musuh-musuh Islam mencanangkan berbagai upaya antara lain melakukan makar dan jebakan-jebakan dalam rangka mengecoh dan mengelabui orang agar tidak tertarik dan masuk ke agama Islam. Jebakan-jebakan tersebut antara lain yang diistilahkan dengan asy syahawaat dan asy syubuhaat. Asy syahawaat yakni mengkampanyekan (menggiring) ummat kepada yang haram dan diekspresikan perkara yang haram itu sebagai sesuatu yang sangat indah dan bagus sementara yang diperintahkan oleh Allah itu sebagai sesuatu yang sangat jelek dan menyeramkan. Kemudian dengan syahwat ini orang dirayu dan dijebak kepada kegandrungan kepada pelanggaran syari`at Allah. Sebagai contoh seorang suami digiring seakan-akan memandang istrinya yang notabene setia menanti dirumah, halal, bersih dan mulya itu dikesankan sebagai sosok yang membosankan, sementara pelacur di jalanan yang kotor, rendah dan penuh dengan makar dan khianat itu dikesankan sebagai sesuatu yang menarik, indah dan menyenangkan. Sehingga orang yang terjebak ke dalam jebakan syahwat ini cenderung kepada sesuatu yang bernilai rendah di hadapan syari`ah daripada sesuatu yang jelas-jelas bernilai tinggi dan mulya di sisi Allat ta`ala. Yang ke dua adalah jebakan yang lebih dahsyat dari pada Asysyahawaat yakni jebakan Asysyubuhaat, yakni berbagai pengkaburan antara yang halal dengan yang haram. Yang halal dikesankan seakan-akan haram, dan yang haram dikesankan seakan-akan halal. Yang diajarkan oleh Nabi dikesankan seakan-akan menyimpang, sementara yang menyimpang dari ajaran nabi dikesankan seakan-akan sebagai ajaran Nabi. Orang menta`ati syari`at Allah dikesankan kuno, lugu dan penakut, akan tetapi orang yang melanggar syari`at Allah sering dikesankan pemberani, hebat, modern dan seterusnya. Bentuk-bentuk syubhat ini ada dua macam yakni At Tafrith dan Al Ifrath.

At tafriith yakni terlalu mengenteng-entengkan masalah agama. Mereka menganggap semuanya serba boleh, asal nggak terlalu, yang penting enak dan senang dan ungkapan-ungkapan yang senada dengan itu yang seakan-akan mereka ingin hidup bebas dari segala ikatan-ikatan agama.

Sumber : https://anchorstates.net/